C3 – Ջրօգտագործումն ըստ ՏԳՏԴ և տարիների

C3 – Ջրօգտագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում

Հիմնական խնդիրներ

2000-2021թթ. ընթացքում քաղցրահամ ջրի ընդհանուր օգտագործումն աճել է ավելի քան երկու անգամ՝ (2000թ․-ին՝ 1046 մ3, 2021թ․-ին՝ 2256.7 մ3): Գյուղատնտեսությանը, անտառատնտեսությանը և ձկնորսությանը 2021թ. բաժին են ընկել քաղցրահամ ջրերի օգտագործման 86%-ը:
Միջինում քաղցրահամ ջրերի ջրառի շուրջ 26%-ը կազմում են տրանզիտային կորուստները: 2021թ. կորուստները կազմել են 23.7%՝ նվազման միտում ունենալով:
2011-2021թթ. ընթացքում ՀՆԱ-ն ավելացել է (համապատասխանաբար 2011 թ․-ին՝ 27․97 մլրդ. ԱՄՆ դոլար և 2021թ․-ին՝ 32.52 մլրդ. ԱՄՆ դոլար)։
2021թ. ՀՆԱ-ի 1000 դոլարի հաշվով քաղցրահամ ջրերի օգտագործումը կազմել է 57.1 մ3:

Արդյո՞ք ջրօգտագործումը նվազում է Հայաստանի Հանրապետությունում
Տարի Ջրի տրանզիտային կորուստները

(մլն. մ3)

Քաղցրահամ ջրերի ընդհանուր օգտագործումը

(մլն. մ3)

2011 700 1738
2012 754 2187
2013 866 2089
2014 748 2113
2015 739 2533
2016 712 2470
2017 825 2040
2018 788 1927
2019 741 2124
2020 654 2176
2020 654 2176
2021 710 2257

Նկար 1 – Քաղցրահամ ջրերի ջրօգտագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում (2011-2021թթ.)

Տվյալների աղբյուրներ.

(C2) Քաղցրահամ ջրերի ջրառը (մակերևույթային և ստորերկրյա) ըստ ցուցանիշների և տարիների, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ArmStatBank)
(C3) Ջրօգտագործումն ըստ ՏԳՏԴ և տարիների, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ArmStatBank)
(C7) Ջրերի կորուստն ըստ ՏԳՏԴ և տարիների, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ArmStatBank)

Տարի Գյուղատնտեսություն, անտառտնտեսություն, ձկնորսություն Տնային տնտեսություններ Տնտեսության գործունեության այլ տեսակներ Մշակող արդյունա-բերություն , էներգետիկա
2011 1368 165 102 48
2012 1793 148 57 37
2013 1846 113 45 26
2014 1748 148 46 32
2015 2270 119 28 28
2016 2192 123 47 27
2017 1752 132 34 35
2018 1554 238 5 46
2019 1824 188 2 27
2020 1751 288 9 43
2021 1949 206 2 46

Նկար 2 – Ջրօգտագործումն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների խմբավորման Հայաստանի Հանրապետությունում (2011-2021թթ.)

Տվյալների աղբյուրներ.

(C3) Ջրօգտագործումն ըստ ՏԳՏԴ և տարիների, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ArmStatBank)

Գյուղատնտեսություն, անտառտնտեսություն, ձկնորսություն 1949,3
Տնային տնտեսություն 206
Տնտեսության գործունեության այլ տեսակներ 2,4
Մշակող արդյունաբերություն 29
Էներգետիկա 16,8

Նկար 3 – Ջրօգտագործումն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների խմբավորման Հայաստանի Հանրապետությունում (2021թ.)

Տվյալների աղբյուրներ.

(C3) Ջրօգտագործումն ըստ ՏԳՏԴ և տարիների, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ArmStatBank)

Հայաստանը ջրի նկատմամբ պահանջարկի նվազագույն ապահովմամբ, սեզոնային սթրեսներ ունեցող երկիր է (ջրի շահագործման ինդեքսը 2021թ. կազմել է 65.7%). Չնայած վերականգնվող քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների հաշվեկշռում ուղղակիորեն չեն ընդգծում ջրի դեֆիցիտ, սակայն տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում, ջրառի և ջրօգտագործման բարձր մակարդակներն առանձին տարիներին մեծ ճնշում են գործադրում երկրի վերականգնվող քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների վրա (UNECE, 2000թ.):
Միջինում քաղցրահամ ջրերի ընդհանուր օգտագործման 84.7%-ը բաժին է ընկնում գյուղատնտեսությանը, անտառային տնտեսությանը և ձկնորսությանը, գյուղատնտեսության ավելի քան 64.2%-ը բաժին է ընկնում ոռոգմանը:
Չնայած 2000-2017թթ. արձանագրվել է ջրի կորուստների որոշակի աճ (2000թ.՝ 758.9 մլն. մ3, 2017թ.՝ 825.4 մլն. մ3), սակայն 2018-2021թթ․ նկատվում է ջրի կորուստների նվազում (2018թ․-ին՝ 788 մլն. մ3, 2021թ․-ին՝ 710մլն. մ3
2000թ. քաղցրահամ ջրերի տարեկան օգտագործումը կազմել է շուրջ 2550 մլն. մ3, իսկ 2021թ. նվազել է մինչև 2256,7 մլն. մ3: Ջրառի և ջրօգտագործման մեծ ծավալները՝ հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, հանգեցրել են ոլորտային ջրային սթրեսների և առաջ են բերել բնապահպանական հիմնախնդիրներ:
Սևանա լճի ջրերի բազմատարյա գերօգտագործմամբ պայմանավորված լճի մակարդակը նվազել է ավելի քան 19 մ-ով, ծավալը 55.8 մլրդ. մ3-ից նվազել է մինչև 38 մլրդ. մ3, իսկ լճի հայելու մակերեսը կրճատվել է ավելի քան 140 կմ2-ով (ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ArmStatBank)):

Արդյո՞ք ջուրը արդյունավետ է օգտագործվում տնտեսության ոլորտներում
Տարի Համախառն ներքին արդյունքը, մլն. $ (PPP, գնողունակության համարժեքով, 2017թ)*  Ջրօգտագործումը ՀՆԱ-ի $1000-ի հաշվով (PPP, գնողունակության համարժեքով, 2017թ), խոր.մ/$ 1000
2011 27975.1 62.1
2012 29989.3 72.9
2013 30979.0 67.4
2014 32094.2 65.8
2015 33121.2 76.5
2016 33 187.5 74.4
2017 35 676.5 57.2
2018 37 531.7 51.3
2019 40 384.1 52.6
2020 37 314.9 58.3
2021 39 527.2 57.1

Նկար 4 - Քաղցրահամ ջրերի օգտագործումը ՀՆԱ-ի  (ԳՀ դոլլար) միավորի հաշվով Հայաստանի Հանրապետությունում    (2011-2021թթ.)

Տվյալների աղբյուրներ.

(C3) Ջրօգտագործումն ըստ ՏԳՏԴ և տարիների, ՀՀ վիճագրական կոմիտե (ArmStatBank)
Gross Domestic Products, Համաշխարհային բանկ

Նկատի ունենալով, որ տնտեսության բոլոր ճյուղերը մեծապես կախված են ջրային ռեսուրսներից, ուստի առանձնակի կարևորվում է ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը: Ջրօգտգործումը տնտեսության մեջ բնութագրվում է ՀՆԱ-ի ձևավորման մեջ ունեցած մասնաբաժնով:

Ցուցանիշի նկարագիրը

Ցուցանիշի սահմանումը

Ցուցանիշը նկարագրում է քաղցրահամ ջրերի օգտագործումը տնտեսության տարբեր ոլորտներում: Այն բնութագրում է ջրերի նկատմամբ պահանջարկի վիճակը:
Ցուցանիշը բերվում է ամբողջ երկրի համար և ըստ տնտեսության ճյուղերի, ՀՆԱ-ի մեկ միավորի հաշվով, ինչպես նաև տարվա ընթացքում ձևավորված ավելացված արժեքի հաշվով:

Չափման միավոր

Ջրօգտագործման ծավալները չափվում են մլն. մ3-ով, ՀՆԱ-ի մեկ միավորի հաշվով (2017թ. հաստատուն գներով, հաշվարկված ԱՄՆ դոլլարով, տվյալները վերցված են Համաշխարհային բանկի կայքէջից):

Հիմնավորում

Ցուցանիշի ընտրության հիմնավորումը

Ցուցանիշը բնութագրում է քաղցրահամ ջրերի օգտագործումը, ինչպես նաև ճնշումը վերականգնվող ջրային ռեսուրսների և խոշոր հաշվով շրջակա միջավայրի վրա:

Գիտական հղումներ

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականին, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե

Բնապահպանական տնտեսական հաշիվներ, Ջրի հաշիվներ, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ArmStatBank)

UNECE, 2000. Environmental Performance Review-Armenia. United Nations Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy, Environmental Performance Reviews Series No. 10, ISBN 92-1-116775-2, New York.

UNECE, 2018. Guidelines for the Application of Environmental Indicators, Description of C3: Total water use.

UNECE, 2018. Guidelines for the Application of Environmental Indicators, Glossary of terms – C3: Total water use.

Քաղաքականության համատեքստը և թիրախները

Համատեքստի նկարագրությունը

Ազգային քաղաքականության համատեքստ

Հայաստանի Հանրապետության Ջրային օրենսգիրքը (ընդունվել է 2002թ․ հունիսի 4-ին) հիմնական օրենսդրական փաստաթուղթն է, որը սահմանում և կարգավորում է ջրային տնտեսության հիմնական հասկացություններն ու հարաբերությունները: Ջրային օրենսգիրքը կարգավորում է ջրային ռեսուրսների և համակարգերի պահպանության, օգտագործման և կառավարման հետ կապված խնդիրները, ինպես նաև սահմանում է մասնավոր հատվածի ներառման սկզբունքներն ու ձևերը:

ՀՀ Ջրի ազգային քաղաքականությունը (ընդունվել է 2005թ. մայիսի 3-ին) ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության ռազմավարության շրջանակն է: Սույն օրենքի նպատակը ներկայում և ապագայում մարդու բարեկեցության, հանրապետության սոցիալ-տնտեսական համակարգի զարգացման, տնտեսական և էկոլոգիական կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ քանակի, ռեժիմի և որակի ջրային ռեսուրսների մատչելիության ապահովումն է:

Ջրի ազգային ծրագիրը (ընդունվել է 2006թ. նոյեմբերի 27-ին) կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի սահմանման և իրականացման հետ կապված հարաբերությունները` ընդգրկելով ազգային ջրային պաշարի, ռազմավարական ջրային պաշարի, օգտագործելի ջրային ռեսուրսների գնահատականները, ջրերի նկատմամբ առաջարկն ու պահանջարկը, ջրային ոլորտի պահպանման և զարգացման հիմնական խնդիրները և հեռանկարները, Ջրի ազգային ծրագրի իրականացման միջոցառումները` ելնելով ջրի սահմանափակ լինելու, մարդու կյանքի և առողջության, կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանման համար հիմնական միջոցներից մեկը հանդիսանալու, դրա մատչելիության ապահովման նախապայմաններից:

Օրենքի նպատակն է օգտագործելի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով բնակչության և տնտեսության պահանջների բավարարման, շրջակա միջավայրի էկոլոգիական կայունության ապահովման, ռազմավարական ջրային պաշարի կազմավորման և օգտագործման, ազգային ջրային պաշարի պահպանության, Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի և «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների սահմանումը:

Միջազգային քաղաքականության համատեքստ

2018թ. Հայաստանը ՄԱԿ-ի բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորումում ներկայացրեց 2030 Օրակարգի և Կայուն զարգացման նպատակների (SDG) իրագործման իր առաջին Ազգային կամավոր զեկույցը (VNR):
Այդ զեկույցը ներկայացնում է 2030 օրակարգի և ԿԶՆ-ների ազգայնացման և իրականացման գործընթացում Հայաստանի կողմից մինչ օրս ձեռք բերված առաջընթացն ու փորձը: Այն նպատակ ունի նաև տրամադրել և անդրադառնալ քաղաքական, իրավական, գործնական և վարքագծային առավելություններին, ինչպես նաև խոչընդոտներին և մարտահրավերներին ԿԶՆ իրականացման վերաբերյալ: Անկասկած այս գործընթացը միջսեկտորալ և լայնածավալ բնույթ ունի, որն ամենայն հավանականությամբ կանցնի 2030թ-ից այն կողմ և կպահանջվի համաձայնեցված ջանքեր ու հանձնառություններ ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում:

 Թիրախներ

Ազգային թիրախներ

Ազգային թիրախ չի առանձնացվել:

Միջազգային թիրախներ

UN SDG 6, target 6.4 Մինչև 2030թ. էականորեն մեծացնել ջրօգտագործման արդյունավետությունը բոլոր ոլորտներում և ապահովել քաղցրահամ ջրի կայուն ջրառը և ջրամատակարարումը՝ լուծելու սակավաջրության խնդիրը և էականորեն կրճատել սակավաջրությունից տառապող մարդկանց թվաքանակը:

Քաղաքականությանն առնչվող փաստաթղթեր

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգիրք (ընդունված է 2002թ․ հունիսի 4-ին)

Հայաստանի Հանրապետության ազգային ծրագրի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (ընդունված  է 2006թ․ նոյեմբերի 27-ին)

«Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթներիր մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (ընդունված է 2005թ․ մայիսի 3-ին)

SDG Implementation Voluntary National Review – Armenia. United Nations (2018).
Report for the UN High-level Political Forum on Sustainable Development

Sustainable Development Goals. UN (2016). Sustainable development goals, the sustainable development agenda.

Մեթոդաբանություն

Ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանություն

Չափման միավորներ և հավասարումներ

ID Բաղադրիչ Չափման միավոր Հավասարում
C2.3 Քաղցրահամ ջրերի ջրառ մլն. մ3/տարի = C 2.3 (տես C2 ցուցանիշը)
C3.1 Աղազերծված ջուր մլն. մ3/տարի
C3.2 Կրկնակի ջրօգտագործում մլն. մ3/տարի
C3.3 Ջրի ներմուծում մլն. մ3/տարի
C3.4 Ջրի արտահանում մլն. մ3/տարի
C3.5 Հասանելի քաղցրահամ ջուր մլն. մ3/տարի = C 2.3 + C 3.1 + C 3.2 + C 3.3 + C 3.4
C3.6 Տրանզիտային կորուստներ մլն. մ3/տարի
C3.6a Այլ կորուստներ և ջուր ոչ օգտագործման համար մլն. մ3/տարի
C3.7 Քաղցրահամ ջրերի օգտագործում մլն. մ3/տարի = C 3.5 - C 3.6 - C 3.6a;

= C3.8 + C3.9 + C3.11 + C3.12 + C3.13

C3.8 Տնային տնտեսություններ մլն. մ3/տարի
C3.9 Գյուղատնտեսություն, անտառտնտեսություն, ձկնորսություն (ISIC 01-03) մլն. մ3/տարի
C3.10 որից՝ ոռոգում գյուղատնտեսության մեջ մլն. մ3/տարի
C3.11 Մշակող արդյունաբերություն (ISIC 10-33) մլն. մ3/տարի
C3.12 Էներգետիկա (ISIC 35) մլն. մ3/տարի
C3.13 Այլ մլն. մ3/տարի
C3.14 ՀՆԱ-ն ԳՀ 2017թ. հաստատուն գներով մլրդ. դոլար/տարի
C3.15 Քաղցրահամ ջրի օգտագործումը ՀՆԱ-ի մեկ միավորի հաշվով մ3/1000 դոլար = C3.7/C3.14

 

Բացերի լրացման մեթոդաբանությունը

Կիրառվել է ինտերպոլյացիայի մեթոդն ըստ ոլորտների ջրառի տեսական գնահատման համար:
Ոռոգման ջրօգտագործման ցուցանիշի հաշվարկման ժամանակ կիրառվում է ոռոգվող տարածքների և ոռոգման միջին նորմաների տվյալները:
Ոռոգվող և ոռոգման համար ջրառի միջին գործակիցը լայնորեն օգտագործվում է ոռոգման օգտագործման համար հաշվարկելիս։

Մեթադաբանության հղումներ

EEA, 2005. EEA core set of indicators guide. EEA Technical report No 1/2005, ISBN 92-9167-757-4, Luxembourg.

UNECE, 2018. Guidelines for the Application of Environmental Indicators, Data template – C3: Total water use.

UNECE, 2018. Guidelines for the Application of Environmental Indicators, Description of C3: Total water use.

UNECE, 2018. Guidelines for the Application of Environmental Indicators, Glossary of terms – C3: Total water use.

UNSD and UNEP, 2013. Questionnaire 2013 on Environment Statistics. United Nations Statistics Division and United Nations Environment Programme, Questionnaire 2013 on Environment Statistics, Section Water.

 

Անորոշություններ

Մեթոդաբանական անորոշություններ

Մեթոդաբանական անորոշություն չի հայտնաբերվել:

Տվյալների անորոշություններ

1990թ․-ից մինչև 2011թ. ցուցանիշների հաշվարկման համար կիրառվել է ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի (UNSD) բնապահպանական վիճակագրության վերաբերյալ հարցաթերթի մեթոդաբանությունը, իսկ 2011թ-ից սկսած՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ (UNECE) բնապահպանական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանությունը: Սրանք առաջացնում են ժամանակային շարքերում խզումներ, անհամապատասխանություններ, անհամադրելիություններ, առավելապես ջրամատակարարման և ոռոգման ոլորտների համար:

Անորոշությունների պարզաբանում

Անորոշություն չի հայտնաբերվել:

Տվյալների աղբյուրներ

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականին , ՀՀ վիճակագրական կոմիտե

Gross Domestic Products provided by World Bank

Բնապահպանական տնտեսական հաշիվներ, Ջրի հաշիվներ, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ArmStatBank)

Մետատվյալներ

Թեմա՝ ջուր

Ցուցանիշի ծածկագիրը՝ C3

Թեգեր՝ ջրօգտագործում՝  ջրի շահագործման ինդեքս, Հայաստան

Ժամանակահատված՝  2011-2021թթ.

DPSIR՝  ճնշում

Տեսակը՝ նկարագրող ցուցանիշ (դաս A – ինչ է տեղի ունենում շրջակա միջավայրի և մարդկանց հետ):

Ժամկետներ՝

Հրապարակման ամսաթիվ / վերջին փոփոխություն՝ 10/02/2023

Թարմացման հաճախականությունը՝ յուրաքանչյուր տարի

Կոնտակտային անձինք և պատասխանատու մարմինը

Կոնտակտային անձինք՝ Նաիրա Մանդալյան, Գոհար Հարությունյան, Ռուզաննա Սաֆարյան

Պատասխանատու՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե (ArmStatBank)

Հավելյալ տեղեկատվություն

Կարճաժամկետ աշխատանքներ

Հայաստանի ջրերի բնապահպանական-տնտեսական հաշիվների համակարգի հետագա կատարելագործում:

Երկարաժամկետ աշխատանքներ

Ջրերի պորտալի զարգացում: