Բնապահպանական կոնվենցիաներ

Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը միջազգային և տարածաշրջանային բնապահպանական կոնվենցիաներում

 
  Միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներ Ընդունման ամսաթիվը Ուժի մեջ է մտել Հայաստանում 
 Ռամսարի կոնվենցիա 02․02․1971, Ռամսար 06․11․1993
 «Մշակութային և բնության համաշխարհային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիա» 16․11․1972, Փարիզ 05.12.1993
 * Կարթագենյան արձանագրություն 29.01.2000, Մոնրեալ 30.07.2004
 «ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիա կլիմային փոփոխության մասին»  09.05.1992, Նյու Յորք 21․03․1994
 * Կիոտոյի արձանագրություն 11․12․1997, Կիոտո 16.02.2005
 *  Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի փոփոխություն 08․12․2012, Դոհա 31․03․2017
 *  Փարիզյան համաձայնագիր 12․12․2015, Փարիզ 22․04․2017
  «ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա» 01․10․1994, Փարիզ 30․09․1997
  «Վիեննայի կոնվենցիա օզոնային շերտի պահպանության մասին» 22.03.1985, Վիեննա 30․12․1999
 * Մոնրեալի արձանագրություն օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին 16.09.1987, Մոնրեալ 30.12.1999
 * Մոնրեալի արձանագրության Լոնդոնյան ուղղում 27.06.1990, Լոնդոն 22․10․2003
 * Մոնրեալի արձանագրության Կոպենհագենյան ուղղում 25.11.1992, Կոպենհագեն 24․02․2004
 *  Մոնրեալի արձանագրության Պեկինյան փոփոխություն 29․11-03․12․1999, Պեկին 01․01․2001
 *  Մոնրեալի արձանագրության Մոնրեալյան փոփոխություն  15-17․1997, Մոնրեալ 01․01․1999
  «Բազելյան կոնվենցիա» 22.03.1989, Բազել 30.12.1999 
  «Ռոտերդամի կոնվենցիա» 10․09․1998, Ռոտերդամ 22․10․2003
 «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիա 23.05.2001, Ստոկհոլմ  22.10.2003
   «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» 03.03.1973,Վաշինգտոն 21.01.2009
 «Վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին կոնվենցիա»  23.06.1979, Բոնն  01․03․2011 
  «Սնդիկի վերաբերյալ Մինամատայի կոնվենցիա»    10.11.2013, Կումամոտո 13․03․2018
  Տարածաշրջանային կոնվենցիաներ    
  «Մեծ տարածությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին կոնվենցիա» 30․11․1977  22.05.1997
  «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիա» 25.02.1991, Էսպո 10․09․1997
  * ԱԵՇՄՎԱԳ մասին կոնվենցիայի գնահատման մասին արձանագրություն 21.05.2003, Կիև 24.04.2011 
  «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին կոնվենցիա» 17.03.1992, Հելսիինկի 19.04.2000
  «Օրհուսի կոնվենցիա» 25.06.1998, Օրհուս 30.10.2001
  «Լանդշաֆտի Եվրոպական կոնվենցիա» 20.10.2000, Ֆլորենցիա 01.07.2004
  «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին կոնվենցիա» 19.09.1979, Բեռն 01․08․2008
    «Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա» 05․06․1992, Ռիո դե Ժանեյրո 29.12.1993