Հաշվետվություններ և հրատարակություններ

stat_public

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին

Ժողովածուն նպատակաուղղված է սպառողների լայն շրջանին ներկայացնելու հանրապետության շրջակա միջավայրը, բնական պաշարներն ու դրանց օգտագործումը բնութագրող ամփոփ տվյալների շարժընթացը և քանակական հակիրճ վերլուծությունները:

zx

Ջրային ռեսուրսների կառավարումը Հայաստանում

«Ջրային ռեսուրսների կառավարումը Հայաստանում» գրքույկի նպատակն է ներկայացնել վերջին 5 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության ոլորտի հիմական բարեփոխումները, ինչպես նաև ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության գործունեությունը։

araks

Արաքս

Սա Արաքս գետի և նրա կառավարման վերաբերյալ գրքույկ է, որը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոհանձնաժողովի կողմից:

ewrr
5rd hashvetvutyun

Ջրի հաշիվներ

Բնապահպանական սատելիտային հաշիվների (մասնավորապես ջրի հաշիվների) նպատակն է ազգային հաշիվների համակարգի շրջանակում գնահատել երկրի սոցիալ-տնտեսական գործունեության արդյունքում ի հայտ եկած ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա և բնական ռեսուրսների օգտագործման վիճակը: Ջրի հաշիվները նախատեսված են օգտագործողին տրամադրել հաշվետու տարում ջրային ռեսուրսների հասանելիության, արդյունավետ կառավարման, սպառման և վերականգնվող ծավալների վերաբերյալ արդիական, ամբողջական, համադրելի և մատչելի տեղեկատվություն:

Ջրի հաշիվների հաշվետվությունները կարելի է ներբեռնել հետևյալ հղումներով․

https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__8%20Environment%20and%20energy__Environment__Environmental%20economic%20accounts__Water%20Accounts

https://www.armstat.am/file/article/water_accounts__rep_a.pdf