Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը միջազգային և տարածաշրջանային բնապահպանական կոնվենցիաներում

  Միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներ Ընդունման ամսաթիվը Ուժի մեջ է մտել Հայաստանում
Ռամսարի կոնվենցիա 02․02․1971, Ռամսար 06․11․1993
«Մշակութային և բնության համաշխարհային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիա» 16․11․1972, Փարիզ 05.12.1993
Կարթագենյան արձանագրություն 29.01.2000, Մոնրեալ 30.07.2004
«ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիա կլիմային փոփոխության մասին» 09.05.1992, Նյու Յորք 21․03․1994
Կիոտոյի արձանագրություն 11․12․1997, Կիոտո 16.02.2005
Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի փոփոխություն 08․12․2012, Դոհա 31․03․2017
Փարիզյան համաձայնագիր 12․12․2015, Փարիզ 22․04․2017
«ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա» 01․10․1994, Փարիզ 30․09․1997
«Վիեննայի կոնվենցիա օզոնային շերտի պահպանության մասին» 22.03.1985, Վիեննա 30․12․1999
Մոնրեալի արձանագրություն օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին 16.09.1987, Մոնրեալ 30.12.1999
Մոնրեալի արձանագրության Լոնդոնյան ուղղում 27.06.1990, Լոնդոն 22․10․2003
Մոնրեալի արձանագրության Կոպենհագենյան ուղղում 25.11.1992, Կոպենհագեն 24․02․2004
* Մոնրեալի արձանագրության Պեկինյան փոփոխություն 29․11-03․12․1999, Պեկին 01․01․2001
* Մոնրեալի արձանագրության Մոնրեալյան փոփոխություն 15-17․1997, Մոնրեալ 01․01․1999
«Բազելյան կոնվենցիա» 22.03.1989, Բազել 30.12.1999
«Ռոտերդամի կոնվենցիա» 10․09․1998, Ռոտերդամ 22․10․2003
«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիա 23.05.2001, Ստոկհոլմ 22.10.2003
«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» 03.03.1973, Վաշինգտոն 21.01.2009
«Վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին կոնվենցիա» 23.06.1979, Բոնն 01․03․2011
«Սնդիկի վերաբերյալ Մինամատայի կոնվենցիա» 10.11.2013, Կումամոտո 13․03․2018
  Տարածաշրջանային կոնվենցիաներ    
«Մեծ տարածությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին կոնվենցիա» 30․11․1977, Ժնև 22.05.1997
«Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիա» 25.02.1991, Էսպո 10․09․1997
ԱԵՇՄՎԱԳ մասին կոնվենցիայի գնահատման մասին արձանագրություն 21.05.2003, Կիև 24.04.2011
«Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին կոնվենցիա» 17.03.1992, Հելսիինկի 19.04.2000
«Օրհուսի կոնվենցիա» 25.06.1998, Օրհուս 30.10.2001
«Լանդշաֆտի Եվրոպական կոնվենցիա» 20.10.2000, Ֆլորենցիա 01.07.2004
«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին կոնվենցիա» 19.09.1979, Բեռն 01․08․2008
«Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա» 05․06․1992, Ռիո դե Ժանեյրո 29.12.1993